Privātuma politika (LV)

*Scroll down to see the Privacy Policy in English.

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erda Group” (turpmāk tekstā – Pārzinis),

esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: juridiskā adrese: Tomsona iela 23-65, Rīga, LV-1013, faktiskā adrese Elizabetes iela 4-2, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 29116916, e-pasts: vineta.hibsmane@erda.lv

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Informējam, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2021. GADA 1. MARTĀ

Personas datu ievākšanas un apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pārzinis, veicot fizisko personas datu apstrādi, kas iegūti, personām norādot savus kontaktus uzņēmuma mājaslapā, apstrādā tos personu informēšanai par uzņēmuma jaunumiem, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem, lai nosūtītu, pēc pieprasījuma, veiktos pētījumus, u.c. mērķiem.

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu SIA “Erda Group”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

 

Personas datu saņēmēji

 • No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

 • Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

 • Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

 • Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt šo informāciju.

 • Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.

 • Pārzinis veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis elektroniski parakstītu iesniegumu; sūtot vēstuli adresātam kā ierakstītu pasta sūtījumu.

 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011).

Profilēšana

 • Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu drošības nodrošināšana

 • Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.erda.lv atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajam datu aizsardzības tehnoloģijām.

Sīkdatņu lietošanas noteikumi

Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes:

Funkcionālās sīkdatnes

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai mājas lapa spētu pildīt savas funkcijas un neaizmirstu Jūs ikreiz, kad tiek veiktas jaunas darbības, piemēram, valodas iestatījumi, vai esat piekritis sīkdatņu lietošanai kā arī nodrošināt, lai atverot vietni no jauna, tā spētu ielādēt saturu ātrāk.

Analītikas un reklāmas sīkdatnes

Vietnē tiek izmantotas analītiskās programmas, piemēram, Google Analytics, kas ļauj mums analizēt kāds saturs vietnē tiek izmantots visbiežāk, kā lietotājs spēj orientēties vietnē, kā arī cik daudz kopā ir apmeklēta vietne. Iegūtie dati tiek izmantoti ar mērķi veikt vietnes uzlabojumus, lai padarītu efektīvāku navigāciju un spētu piedāvāt lietotājiem atbilstošāku saturu.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un dati par jums ir drošībā un netiek izpausti trešajām personām.

Sīkdatņu glabāšanas laiks

Sīkdatnes tiek glabātas uz laiku, kad tās manuāli izdzēsīsiet.

Ja vēlaties, tad Jums ir iespēja sīkdatnes kontrolēt vai izdzēst no ierīces. Jums ir iespēja atslēgt sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču, atslēgšanas gadījumā, var rasties situācija, ka daži vietnes pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Vairāk par sīkdatnēm lasiet:  www.aboutcookies.org

Privacy Policy (ENG)

We, a limited liability company “Erda Group” (hereinafter – Manager),

undertake to protect and respect your privacy.

The Manager performs personal data processing in accordance with the European Parliament and Council Regulation No. 2016/679 of 27th of April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General data protection regulation) (hereinafter in text as Regulation), as well as other applicable legislation of the Republic of Latvia.

Manager’s contact information: legal address: Tomsona Street 23-65, Riga, LV-1013, actual address: Elizabetes Street 4-2, Riga, LV-1010, phone: +371 29116916, e-mail: vineta.hibsmane@erda.lv

The Manager ensures confidentiality of the personal data and has implemented required technical and organizational measures for personal data protection.

This Privacy disclaimer describes how the Manager processes natural person’s data, the order of performance of data subject’s rights and other questions related to the personal data protection.

We inform you that the Manager can change this Privacy disclaimer, so we advise you to periodically check this Disclaimer to ensure that you are informed about any changes.

THIS DISCLAIMER WAS UPDATED ON 1ST OF MARCH 2021  

Personal data collection and processing purposes, legal justification and principles

The Manager, when processing personal data which was acquired by the data subjects providing their contact information on the company website, processes such data to inform the data subjects about the company news, offered products and services, and events, as well as to send requested studies, and for other purposes.

The data processing purposes described in this Privacy disclaimer are not exclusive, and the personal data can be processed for purposes that are not described in this Privacy disclaimer. 

We wish to point your attention to the fact that you are solely responsible for the provision of precise personal data to SIA “Erda Group”, and, if such data changes, it is your duty to correct the incorrect personal data by informing the Manager. 

 

Personal data recipients

 • The Manager can send the personal data to state and municipal institutions in accordance with the applicable legislation and in response to a written request.

 • The Manager does not provide any information to third parties without legal justification, and the Manager must register all persons that have received information from the Manager in the order defined by the applicable legislation.

 • The Manager can use personal data processors for the personal data processing. In such cases the Manager must take all necessary measures to ensure that such personal data processors process the personal data in accordance with the Manager’s instructions and applicable legislation, and the Manager must require implementation of appropriate security measures.

 • It is not planned to send the personal data to third countries or international organizations. If it is necessary to send the data to a third country or an international organization, we will ensure legality of such action and provide appropriate security warranties.

 

Personal data storage period

The Manager stores the personal data for the defined data processing purposes and in accordance with the legal justification as long as at least one of the following conditions exists:

 • The Manager is legally bound to store the data;

 • The Manager requires the data for its legal interests;

 • The Manager requires the data to perform its contractual obligations;

 • The approval for data processing provided by the data subject has come into force.

 

Access to own personal data and other rights of the data subject

 • To receive information about personal data processed by the Manager, the data subject has a right to address the Manager in accordance with the applicable legislation to request such information.

 • A natural person has a right to request restriction of its data processing, object to data processing, request correction of personal data, request deletion of personal data in some cases, and to withdraw previously provided consent to data processing. 

 • The Manager communicates with the natural person: in person after confirming his/her identity; in response to an e-mail message by sending the reply to the same address from which the data subject has sent the electronically signed application; by sending a registered letter to the recipient.

 • If you discover a personal data protection violation or have any suspicions about such violations, please, contact the Manager. Any complaints about personal data protection violations can be submitted to the personal data processing monitoring institution – Data State Inspectorate of Latvia (address: Blaumaņa Str. 11/13-11, Riga, LV-1011).​

Profiling

 • Profiling is any kind of automatic processing of your data with a purpose to analyse or predict your behaviour. We do not do it.

Data security measures

 • The Manager has introduced electronic, physical and administrative security measures to guarantee the safety of the collected information. Your data is stored safely. The data is protected against unauthorized access, discovery, transformation or destruction by any organization or natural person. The website is located on secure servers that are equipped with the latest data protection technologies.

Provisions on the use of cookies

Cookies

A cookie file is a small text file that is saved by the website on your computer or mobile device when you open the website. It helps the website to remember your username and settings (for example, language, font size and other visual settings), which you had chosen for viewing the website, so that you would not need to set the settings each time you visit the website. 

Our website uses the following cookies:

Functional cookies

These cookies are used to allow the website to perform its functions and to remember that you have agreed to use of cookies every time new actions are performed, for example, language settings are changed, and also to ensure that every time you open the website it will load the contents faster.

Analytics and advertising cookies

The website uses analytics software, for example, Google Analytics, which allows us to determine which content of the website is used most often, how the users navigate the website, and also to determine the total number of website visitors. The acquired data is used to improve the website, make navigation more efficient and to provide users with more appropriate content.

Information related to cookies is not used to personally identify you, and your data is safe and will not be disclosed to third parties.

Cookie storage period

Cookies are stored until you manually delete them.

If you wish, you can manage or delete the cookie files on your devices. You can turn off cookies in your browser settings. If you turn off cookies in your browser, it is possible that some website services and functions might not work.

Read more about cookies here:  www.aboutcookies.org