Privātuma politika

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erda Group” (turpmāk tekstā – Pārzinis),

esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: juridiskā adrese: Tomsona iela 23-65, Rīga, LV-1013, faktiskā adrese Elizabetes iela 4-2, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 29116916, e-pasts: vineta.hibsmane@erda.lv

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Informējam, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2019. GADA 1. OKTOBRĪ

Personas datu ievākšanas un apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pārzinis, veicot fizisko personas datu apstrādi, kas iegūti, personām norādot savus kontaktus uzņēmuma mājaslapā, apstrādā tos personu informēšanai par uzņēmuma jaunumiem, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem, lai nosūtītu, pēc pieprasījuma, veiktos pētījumus, u.c. mērķiem.

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu SIA “Erda Group”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

 

Personas datu saņēmēji

 • No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

 • Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

 • Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

 • Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt šo informāciju.

 • Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.

 • Pārzinis veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis elektroniski parakstītu iesniegumu; sūtot vēstuli adresātam kā ierakstītu pasta sūtījumu.

 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011).

Profilēšana

 • Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu drošības nodrošināšana

 • Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.erda.lv atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajam datu aizsardzības tehnoloģijām.